2021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-12021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-22021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-32021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-42021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-52021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-62021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-72021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-82021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-92021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-102021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-112021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-122021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-132021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-142021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-152021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-162021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-172021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-182021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-192021 AWMA_Valentin Puscasu and Sylvan Eidolon Akela-20